نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - شماره 23 -آرشیو مقالات - پاییز 1399