هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی رایگان می باشد***

 

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 60 هزار تومان (ششصد هزار ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 330 هزار تومان (سه میلیون و سیصد هزار ریال)