نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - شماره 36 -آرشیو مقالات - زمستان 1402