هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی رایگان می باشد***

 

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 100 هزار تومان (یک میلیون ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 400 هزار تومان (چهار میلیون ریال)