مروری بر تاملات مردم شناختی الکسی دی توکویل برای تحقق وضعیت دمواکرتیک یک جامعه