بررسی عوامل مؤثر بر علاقمندی دانش آموزان به مطالعه درس علوم اجتماعی و پیشرفت‌تحصیلی