تاثیر درک اثربخشی پلت فرم تجارت الکترونیک بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شرکت گلرنگ)