بررسی نقش مولفه های اخلاقی، هوش اخلاقی و بیداری معنوی در شکل گیری جوامع متمدن بشری با استفاده از رویکردهای علمی-عرفانی