بررسی وضعیت زنان در کشور مرد سالار افغانستان بر اساس رمان هزار خورشید تابان