پیش بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان براساس خوش بینی و شوخ طبعی