بررسی روش پژوهش تبارشناسی به عنوان يك رويكرد كيفی: تحليل محتوا