جستاری در باب نقش تربیتی و اخلاقی پدر در خانواده و اجتماع (با تاکید بر آیات و روایات)