تأثیرات بحران کرونا بر جامعه و سبک زندگی در روسیه (بررسی تحولات در حوزه های فرهنگ و هنر، آموزش، ارتباطات اجتماعی و رسانه های جمعی)