رابطه استراتژی های مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی و فن آوری اطلاعات