نقض حقوق کودک در خصوص کار کودکان در ایران، تحلیل ها و راهکارها