نیازسنجی های آموزشی و مهارتی متناسب با فرصت های کارآفرین و اشتغال بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی در شهرستان رازوجرگلان در سال 1399