شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی در کسب و کارهای دانش محور