بررسی افت تحصيلی دانش آموزان و بررسی عوامل مؤثر بر آن