مولفه های مدیریت اسلامی با تاکید بر سیره قرآن و معصومین