بررسی جامعه شناختی تأثیرشبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی زنان 30-25 ساله شهرکرمان در سال 1397 (مورد مطالعه: منطقه 2 شهری)