ویژگی های مدیران از دیدگاه امام علی (ع) و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهرستان خوی)