تاثیر ویژگی های شخصیتی، تجربیات فردی و تحصیلات بر موفقیت کارآفرینان