بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان کنترل در رسیدن به هدف در دانش‌آموزان دختر