بررسی تأثير کم رویی دانش آموزان بر عملکرد تحصيلی آنان