طراحی(تبیین) مدل عوامل اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده با رویکرد پدیدار شناسی