بررسی علل میزان افت تحصیلی دانش آموزان سال دوم و سوم دبیرستان رشته علوم انسانی شهرستان ایوان در درس فلسفه و منطق