بررسی تحلیل گفتار و خطابه ها در گویش گیلکی ـ اهرانی روستای اهران ـ توابع شهرستان دماوند (گویش های دیگر)