بررسی عوامل بیش فعالی در دانش آموزان و ارائه راهکارهای برطرف کردن آن