بررسی عوامل کاهش اعتماد به نفس و راهکارهای افزایش آن در مطالعه موردی