بررسی الگوی مصرف و چگونگی فقرزدایی در اقتصاد اسلامی