تبیین مبانی انسان شناسی اخلاقی با تأکید بر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی (ره) و نقش آن در درونی سازی معارف اخلاقی