بررسی تاثیر فیلم های کمدی بر کاهش افسردگی در نوجوانان و جوانان شهر بوشهر