بررسی تاثیر پوشاک‏های خارجی دسته دوم بر فرهنگ مصرف مشتریان شهر ایلام