تحلیل محتوای کمی و توصیفی تصاویر کتاب ریاضی پایه ی هفتم