بررسی تطبیقی اندیشه افلاطون و ابن طفیل درباب متافیزیک