تشریح‌ایدئولوژی لیبرالیسم در چهارچوب فهم پیدایش نظریه¬های سیاسی (اسپریگنز) و الگوی اشکال اصلی حکومت (برنارد کریک)