تاثیر گسست نسلی بر عاطفه نسبت به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی