مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397
بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی پرسنل شرکت ساختمانی اصفهان
صادق احمدی ده کهنه
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (753 KB)
مروری بر ابعاد رشدشناختی درکودکان ناشنوا درمقایسه با کودکان عادی
ملیحه صفار، کاظم نظام دوست ، سمانه اکبری مقدم
11-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (803 KB)
خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
مهدی طالقان غفاری، احسان نعمتی
24-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (438 KB)
رابطه باورهای فراشناخت با کمال گرایی مثبت و منفی دانش آموزان تیزهوش دوره دبیرستان
مهدي شيروي ، حسن حيدري
35-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (682 KB)
رابطه ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ با خودشیفتگی مرضی در دانشجویان دانشگاه های تهران
محمد سیه بازی ، مهدی سلیمانی ، محمد ملکی پویا
45-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
نقش وزارت آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم جنسی در دختران دبیرستان شهرستان ساری
رخساره یزدانی پور
52-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (704 KB)
بررسی تأثیر درمان مبتنی بر تئوری انتخاب بر افزایش سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی مراجعین زن به خانه های سلامت شهر تبریز
روزنا اصغرنژاد، مهدی صدقی
64-75
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (819 KB)
بررسی اولویت های یادگیری به صورت گروهی در دانش آموزان با تأکید بر محیط طبیعی و سلامت روان
مریم منصوری
76-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1019 KB)
نقدی بر چالش های مدیریتی در جوامع روستایی ایران با تکیه بر راهبردهای نظارتی و عملیاتی
حسین زینتی فخرآباد، نسیبه حسینی
91-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (553 KB)
مقایسه شادکامی و رضایت از زندگی در زنان یائسه ورزشکار و غیر ورزشکار
سپیده عبدلی کوتیانی
98-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (530 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2476-3675
هیئت تحریریه
  1. سید رضا نبوی
  2. شاهین قربانی زاده شیرازی
  3. علی امیری
  4. مهدی قاسمی بنابری
  5. اکرم فرخ
  6. رویا حسین زرندی